Grafik

REGULAMIN DREAM DANCE by Anna Malik

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z usług „Dream Dance by Anna Malik”.
1.2. Pojęcia zapisane w niniejszym regulaminie w wielkiej litery mają następujące znaczenie:
a) Regulamin – niniejszy regulamin;
b) Studio – Klubik Kraula;
c) Kurs – kurs tańca oferowany przez Studio Dream Dance by Anna Malik;
d) Uczestnik – osoba korzystająca z usług Studia i biorąca udział w Kursie;
e) Zajęcia – zajęcia prowadzone przez instruktora/ prowadzącą działalność Dream Dance w ramach Kursu;
f) Opłata – opłata należna na rzecz Studia z tytułu udziału w Kursie przez Uczestnika;
g) Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Dream Dance znajdująca się pod adresem www.dreamdancebyam.pl , na której znajdują się informacje o Studiu i Kursach.
1.3. Zapisanie się na Kurs/Zajęcia przez Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na brzmienie Regulaminu i stanowi zobowiązanie do jego przestrzegania. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, za przestrzeganie Regulaminu odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
1.4. Regulamin obowiązuje Każdego uczestnika zajęć i wchodzi w życie z dniem 23.09.2019.

2. Zajęcia

2.1. Studio Tańca Dream Dance by Anna Malik oferuje Kursy grupowe oraz Lekcje indywidualne dla dzieci i dorosłych.
2.2. W ramach Kursów grupowych Dream Dance oferuje:
a) Kursy dla dzieci w kategoriach wiekowych: 4-6 lat; 7-8 lat; 9-10 lat; 11-12 lat;
b) Kursy grupowe dla młodzieży: 13-18 lat;
c) Kursy grupowe dla dorosłych powyżej 19 lat.
2.3. Z Lekcji indywidualnych może skorzystać każdy od 7 roku życia.
2.4. Kursy zróżnicowane są pod względem rodzaju tańca, do którego przygotowują oraz stopnia trudności. O przydzieleniu Uczestnika do Kursu z uwagi na stopień trudności oraz poziom zaawansowania technicznego Uczestnika decyduje ostatecznie instruktor.
2.5. W trakcie Kursów dzieci i młodzież są przygotowywani na pokazy kończące dany sezon.
2.6. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje od Dream Dance by Anna Malik prezent na pokazie kończącym sezon.
2.7. Kursy prowadzone są przez instruktora Dream Dance by Anna Malik.
2.8. Kursy grupowe rozpoczynają się w terminie ogłoszonym na Fb / stronie internetowej / w Studiu Tańca Dream Dance by Anna Malik.
2.9. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zapisane na Kurs tylko i wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2.10. Udział w Kursie może wziąć tylko Uczestnik, który uiścił w pełnej wysokości Opłatę w terminie / do dnia Zajęć.
2.11. Obsługa Studia może zażądać okazania dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Uczestnika) w celu prawidłowej identyfikacji Uczestnika.

3. Zapisy na Kursy

3.1. Zapis na Kurs następuje poprzez:
a) Wypełnienie i przesłanie formularza zapisów widniejącego na stronie internetowej;
b) Telefonicznie w godzinach (poniedziałek-piątek 8.00-15.00);
c) W Studiu w godzinach konsultacji (grafik).
3.2. Każdy Uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie prawni podają swoje dane do kontaktu, tj. imię i nazwisko, telefon, e-mail.
3.3. Zapis dokonany przez Uczestnika zgodnie z powyższymi zasadami stanowi jedynie rezerwację miejsca na Kursie. Do potwierdzenia udziału w Kursie konieczne jest wniesienie przez Uczestnika Opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Niewniesienie przez Uczestnika Opłaty w terminie wynikającym z Regulaminu skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca na Kursie.
3.4. O liczbie miejsc na Kursie decyduje Studio. Liczba miejsc na Kursie jest ograniczona. O przyjęciu na Kurs decyduje kolejność zapisów i dokonania Opłaty.

4. Płatności

4.1. Uczestnik może wnieść Opłatę na jeden z następujących sposobów:
a) Przelewem na rachunek bankowy Dream Dance by Anna Malik podany na Stronie internetowej;
b) W gotówce w godzinach konsultacji (Grafik).
4.2. Wniesienie Opłaty powinno nastąpić przed rozpoczęciem Kursu.
4.3. Wysokość i rodzaj Opłaty zależą od rodzaju Kursu wybranego przez Uczestnika. Aktualny cennik Kursów znajduje się na Stronie internetowej oraz jest wywieszony w Studiu Tańca.

5. Nieobecności na Zajęciach i odwoływanie Zajęć

5.1. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na Zajęciach telefoniczne, mailowo lub pisemnie najpóźniej do godziny 13.00 dnia, w którym odbywają się Zajęcia. W takim wypadku Uczestnik ma prawo odrobić dane zajęcia w innym dniu z tą samą grupą raz w semestrze.
5.2. Jeżeli Uczestnik zgłosi nieobecność zgodnie z powyższymi postanowieniami, Uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia nieobecności w ciągu danego semestru. Odrobienie nieobecności następuje na Zajęciach dowolnie wybranych przez Uczestnika w miarę dostępności wolnych miejsc za zgodą prowadzącej Zajęcia.
5.3. Jeżeli Uczestnik nie odrobi zajęć w ciągu danego semestru odbywających się zajęć możliwość taka odrobienia Zajęć przepada bez prawa do zwrotu opłaty za te Zajęcia.
5.4. Niezgłoszenie nieobecności na Zajęciach zgodnie z powyższymi postanowieniami powoduje utratę prawa Uczestnika do odrobienia Zajęć.
5.5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot części Opłaty za Zajęcia, na których był nieobecny.
5.6. Studio Tańca może odwołać Zajęcia z przyczyn organizacyjnych, o czym powiadomi Uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych korzystając z danych do kontaktu podanych w toku zapisu. Odwołane Zajęcia zostaną odrobione w innym, wyznaczonym przez Studio terminie lub nastąpi zwrot Opłaty za pojedyncze Zajęcia dla każdego Uczestnika zapisanego do Grup, których Zajęcia zostały Odwołane.
5.7. W razie niemożności prowadzenia Zajęć przez prowadzącą/instruktora, Studio ma prawo wyznaczyć zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Studio Tańca Dream Dance by Anna Malik zobowiązuje się do zwrotu Opłaty za pojedyncze Odwołane Zajęcia dla każdego Uczestnika zapisanego do Odwołanej grupy.

6. Rezygnacja z Kursu

6.1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kursie, w szczególności z uwagi na zdarzenia losowe (odniesiony uraz, choroba, ciaża, etc.).
6.2. W razie rezygnacji z Kursu Uczestnik otrzyma zwrot wniesionej opłaty w kwocie proporcjonalnej do ilości Zajęć, w których Uczestnik brał udział oraz Zajęć pozostałych do końca Kursu. W takim przypadku Studiu przysługuje jednak prawo do żądania od Uczestnika zapłaty kosztów poniesionych przez Studio na poczet udziału Uczestnika w całym Kursie (koszt wynajęcia Sali, koszt instruktora).

7. Odpowiedzialność

7.1. Studio ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów. W szczególności Studio nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników za skutki zdarzeń niezawinionych przez Studio.
7.2. Szkoła nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik może ubezpieczyć się w tym zakresie własnym staraniem i na własny koszt.
7.3. Studio udostępnia Uczestnikom szatnię w celu przebrania się i pozostawienia ubrań i rzeczy na czas trwania Zajęć. Wszystkie rzeczy wartościowe (np. klucze do samochodu, portfel, laptop, biżuterię, telefon itp.) Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą na Salę na czas trwania Zajęć.
7.4. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
7.5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone w Studio, a w szczególności za zniszczenia dokonane w mieniu Studia.

8. Zasady bezpieczeństwa

8.1. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowej zmiany obuwia przed przystąpieniem do Zajęć oraz zastosowania stroju sportowego.
8.2. W trakcie Zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Nie jest dozwolone wnoszenie żywności na salę taneczną.
8.3. W trakcie Zajęć na Sali przebywać mogą jedynie Uczestnicy oraz prowadząca/instruktor.
8.4. Na terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu i środków odurzających – za wyjątkiem czasu i miejsca odbywania się uroczystości organizowanych przez Studio, kiedy to osoby pełnoletnie mogą spożywać alkohol w miejscu odbywania się uroczystości.
8.5. Niedozwolone jest wprowadzanie na teren Studia pojazdów jednośladowych oraz zwierząt.
8.6. Instruktor ma prawo nie dopuścić do Zajęć osób, co do których nabrał podejrzenia, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub osób, które w jakikolwiek sposób naruszają Regulamin lub porządek publiczny, a w razie stwierdzenia takiej okoliczności w trakcie Zajęć instruktor ma prawo wykluczyć takie osoby z Zajęć.
8.7. Instruktor ma prawo nie dopuścić do Zajęć osób, co do których nabrał podejrzenia, że ich stan zdrowia nie pozwala na udział w Zajęciach, a w razie stwierdzenia takiej okoliczności w trakcie Zajęć instruktor ma prawo wykluczyć takie osoby z Zajęć.
8.8. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Studia. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z zajęć innym Uczestnikom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Studia słów powszechnie przyjętych za obraźliwe.

9. Przetwarzanie danych osobowych

9.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Studio zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Studio.
9.3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest obowiązkowe w celu Zapisu na Zajęcia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i żądania ich poprawienia, zmiany– każde takie żądanie powinno być zgłoszone mailem albo pisemnie.
9.4. Dane osobowe Uczestnika (tj. imię i nazwisko, telefon, email itp.) są tylko i wyłącznie do wglądu Studia. Studio zobowiązuje się do ochrony takich danych z uwagi na ustawę RODO.

10. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
10.2. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany w treści Regulaminu. O wprowadzonych zmianach Studio poinformuje Uczestników mailem, smsem, a Uczestnicy mają możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia im informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z Kursu na zasadach przyjętych w Regulaminie albo przesłać Studiu mailem oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu.
10.3. Brak rezygnacji z Kursu przez Uczestnika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w Regulaminie oznacza akceptację zmian Regulaminu, w związku z czym Uczestnik nadal będzie mógł uczestniczyć w Zajęciach.
10.4. Każdy Uczestnik w chwili Zapisu na Kurs Akceptuje powyższy regulamin.
10.5. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej.
10.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2019.

 

 

 

Adres

DREAM DANCE by Anna Malik
ul. Kalwaryjska 9-15
30-504 Kraków
(wejście na Mały Basen KS Korona, II piętro)

Numer telefonu